Kategoriarkiv: Mångspråksbloggen

Inbjudna klasser på information om Mångspråksbiblioteket

Språkklassen, 9IK och Förberedelseklassen har tillsammans med sina lärare blivit inbjudna till biblioteket för att få information och möjlighet att låna böcker från Mångspråksbiblioteket.

Under besöken informerades eleverna om vilka titlar som finns på deras respektive modersmål. Framför allt låg fokus på att ge eleverna exempel på samt ökad förståelse för olika sätt att använda de medier som Mångspråksbiblioteket erbjuder. Dels kan medierna givetvis läsas på enbart modersmålet, dels kan eleverna läsa samma titel på svenska och sitt modersmål för att skapa en större förståelse för innehållet. Det går även att läsa olika delar av en serie på olika språk, t.ex. kan eleven läsa del 1 av den lättlästa serien ”Typiskt Tobias!” på sitt modersmål och därefter läsa del 2 på svenska. En hel del av böckerna finns även som film och kan därmed både läsas på modersmålet och sedan tas del av via film på svenska. På så vis får eleven en förförståelse för innehållet samt karaktärerna i historien.

På bilden nedan visas exempel på samma titlar på två eller fler språk som finns i Mångspråksbibliotekets bestånd.

mångspråksbiblioteket3

Användning av Mångspråksbiblioteket i undervisningen

I början av terminen informerades modersmålslärarna och studiehandledarna på skolan om Mångspråksbiblioteket samt vad detta erbjuder. Medierna har sedan dess använts av många av dem i undervisningen under terminens gång.

Mångspråksbibliotekets medier har använts på olika sätt i syfte att skapa möten mellan olika språk samt kulturer och för att utveckla lärandet. Ett viktigt användningsområde har varit att låta elever från olika språklig samt kulturell bakgrund läsa samma titel för att sedan mötas kring bokens innehåll i samtal. Bokens innehåll i sig har även använts i syfte att skapa en ökad förståelse för hur kulturen sett ut under olika tidsepoker. Även möjligheten till parallelläsning på svenska samt modersmålet har utnyttjas. På så vis har elever kunnat utveckla sitt lärande samt sin förståelse för skillnad och likheter mellan språken i fråga om uppbyggnad samt i fråga om hur olika sätt att översätta en text påverkar innehållet.

I hyllorna

Sedan Mångspråksbiblioteket beviljats medel för inköp av medier har två väl synliga hyllor i skolbiblioteket avsatts för detta ändamål. Här skyltas nya böcker på olika språk på två lutade hyllplan för att alla som är intresserade lätt ska kunna hitta dem. På väggen ovanför hyllorna har skyltar med samtliga språk som finns representerade i Mångspråksbiblioteket satts upp i syfte att skapa en överblick över vad som finns. I hyllorna skyltas var medier på respektive språk står för att underlätta för bibliotekets användare.

Medierna består främst av skönlitteratur på olika nivåer, men det finns även ett antal ljudböcker på olika språk för dem som föredrar att lyssna på böckerna istället för att läsa. På vissa språk finns även faktaböcker om olika ämnen. Ambitionen har varit att titlarna ska finnas både på svenska och modersmålet, för att elever ska kunna läsa samma titel på båda språken. Beroende på hur stort utbudet av titlar som finns utgivna även på svenska är på de olika språken har böcker som följer denna ambition kunnat köpas in.  På tagalog och somaliska har utbudet av sådana titlar visat sig vara relativt begränsat och i dessa fall har fokus legat på att köpa in ungdomsböcker på språken.

mångspråksbiblioteket2

Om projektet Mångspråksbiblioteket

På Österslättsskolan har ungefär 1/3 av eleverna annat modersmål än svenska. Skolbiblioteket samarbetar med undervisande lärare i svenska som andraspråk för att kunna vara en resurs i elevernas språk- och läsutveckling. Två gånger per vecka har skolbibliotekarien lästräning med elever som håller på att lära sig svenska.

Under de tre senaste terminerna har skolbibliotekarien även drivit projektet Mångspråksbiblioteket, som syftar dels till att skapa ett bestånd av böcker på de modersmål som finns representerade bland skolans elever. Dels syftar projektet till att i samarbete med ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare utveckla samt sprida kunskap om hur eleverna kan använda dessa böcker för att utveckla både sitt modersmål och sin svenska. I december 2016 ansökte och fick skolbiblioteket externa medel för att utveckla Mångspråksbiblioteket.

 

Välkommen till Mångspråksbloggen!

Hej och välkommen till Mångspråksbloggen!

 

Mångspråksbloggen är till för alla elever på Österslättsskolan som vill tipsa om böcker på olika språk. Du får skriva dina boktips på vilket språk du vill och vara anonym (d.v.s. det kommer inte stå vad du som skrivit boktips heter).

I skolbiblioteket hittar du spännande böcker på massa olika språk i Mångspråksbiblioteket. Just nu finns det böcker på sexton olika språk!

mångspråksbiblioteket1

Alla är välkomna att bidra med boktips på Mångspråksbloggen! Säg till i skolbiblioteket om du vill vara med, så får du veta mer.